Definicje:

 • Administrator danych osobowych / Operator serwisu -

Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz,
ul. Sportowa 2/106, 35-111 Rzeszów,
biuro@jakubfrankiewicz.eu, tel. 792-794-008
NIP: 8132900041, REGON: 180946683,
Nr konta: Credit Agricole 81 1940 1076 4861 6861 0000 0000

 • Dane osobowe - Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie danych osobowych - Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Rozporządzenie lub RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis –witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem: jakubfrankiewicz.pl
 • Użytkownik serwisu– każda osoba korzystają z zasobów serwisu: jakubfrankiewicz.pl

Postanowienia początkowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i sposób wykorzystania danych osobowych i innych danych wymaganych do korzystania z usług Serwisu dostępnych za pośrednictwem strony internetowej jakubfrankiewicz.pl
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu  Serwisu, dostępnego pod adresem:  jakubfrankiewicz.pl  i jest prawnie wiążącą umową pomiędzy uzyskującym dostęp i korzystającym z Serwisu użytkownikiem Internetu, który akceptuje regulamin Serwisu i niniejszą Politykę Prywatności i Operatorem, który zbiera, przetwarza, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe Użytkownika i inne dane konieczne do korzystania z Serwisu, a przestrzeganie jej postanowień może zostać wyegzekwowane wobec Użytkownika w świetle obowiązującego prawa. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych w lub za pośrednictwem Serwisu, lub uzyskując dostęp do niego, lub korzystając z niego w jakikolwiek inny sposób. Udostępniając dane osobowe w lub za pośrednictwem Serwisu, lub uzyskując dostęp do niego, lub korzystając z niego w inny sposób, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się być prawnie związanym niniejszą Polityką Prywatności bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z zasadami zbierania, przetwarzania, przechowywania i wykorzystania jego danych osobowych i innych danych określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Użytkownik nie może udostępniać żadnych danych osobowych w lub za pośrednictwem Serwisu, lub uzyskiwać dostępu do Serwisu, lub korzystać z niego w inny sposób.

Zbieranie danych

 1. W niektórych, omówionych poniżej, przypadkach korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji o sobie, które umożliwią jego identyfikację. Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu i zebrane od Użytkownika przez Serwis mogą obejmować następujące informacje:
 • pełne imię i nazwisko
 • miejsce zamieszkania
 • adres pocztowy
 • numer PESEL lub dokumentu tożsamości
 • aktualny adres poczty elektronicznej
 • telefon stacjonarny i/lub komórkowy oraz
 • inne informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, których może wymagać Operator i o których udostępnienie może być poproszony od czasu do czasu Użytkownik za pośrednictwem Serwisu.
 1. Użytkownik zgadza się na zbieranie przez Operatora serwisu Danych Osobowych Użytkownika w określonych przypadkach, między innymi takich jak:
 • rejestracja konta w Serwisie
 • korzystanie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem
 • dokonywanie transakcji za pośrednictwem Serwisu,
 • kontakty z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • dostarczenie zamówionych produktów cyfrowych,
 • realizacja zamówionych w serwisie usług,
 • inne użytkowanie usług i funkcjonalności Serwisu np. zamieszczanie ocen i recenzji.
 1. Użytkownik zgadza się, że wszystkie Dane Osobowe dostarczone na potrzeby Serwisu muszą być i będą poprawne, prawdziwe, aktualne i pełne.
 2. Podawanie wprowadzających w błąd informacji o tożsamości jest zabronione. Jeśli Operator uzna, że Dane Osobowe podane przez Użytkownika są niepoprawne, nieaktualne, niepełne, fałszywe lub wprowadzające w błąd, Operator serwisu ma prawo do odmowy, zawieszenia lub zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu, lub któregokolwiek z jego zasobów, i do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że jeśli nie będzie chciał, aby Operator serwisu i/lub podmiot któremu Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie) zbierał, przetwarzał, przechowywał i/lub wykorzystywał jakiekolwiek Dane Osobowe Użytkownika, Użytkownik może nie być lub nie będzie w stanie korzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, uczestniczyć w transakcjach oferowanych w Serwisie, lub korzystać z tych jego części lub modułów, które wymagają lub mogą wymagać Danych Osobowych do ich funkcjonowania, normalnej pracy lub należytego świadczenia usług w ramach Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady przetwarzania Danych Osobowych Operator serwisu i/lub podmiot, któremu Operator serwisu powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie) zbiera, przetwarza, przechowuje i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z następującymi ogólnymi zasadami:

 • Dane Osobowe Użytkownika są lub będą zawsze zbierane tylko i wyłącznie od Użytkownika,
 • Dane Osobowe Użytkownika będą zawsze zbierane, przetwarzane, przechowywane i użytkowane zgodnie z prawem,
 • Dane Osobowe Użytkownika są zbierane, przetwarzane, przechowywane i użytkowane wyłącznie zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych określonymi w niniejszej Polityce Prywatności i za wyraźną zgodą Użytkownika, udzieloną na podstawie niniejszej Polityki Prywatności,
 • Dane Osobowe Użytkownika są zawsze zbierane, przetwarzane, przechowywane i użytkowane odrębnie od danych anonimowych, które mogą być zbierane od Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,
 • Dane Osobowe Użytkownika nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Użytkownika na takie ujawnienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez władze publiczne, takie jak sądy i organy ścigania, lub na mocy prawa,
 • Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane, przechowywane i użytkowane jedynie przez okres wskazany w niniejszej Polityce Prywatności,
 • Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez podmioty którym Operator serwisu powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie) będzie zawsze odbywało się na takim samym poziomie poufności i bezpieczeństwa oraz ściśle zgodnie z zasadami i celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności,
 • Zakres zbieranych Danych Osobowych nie jest i nie będzie nadmierny w odniesieniu do zakresu celów, dla których są one zbierane, przechowywane i wykorzystywane,
 • Dane Osobowe Użytkownika mogą być zmieniane lub zostać usunięte w dowolnym momencie, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Cele przetwarzania Danych Osobowych Operator serwisu i/lub podmiot któremu Operator serwisu powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie) zbiera, przetwarza, przechowuje i wykorzystuje Dane Osobowe wyłącznie w następujących celach:

 • rejestrowania Użytkownika jako spełniającego niezbędne warunki użytkownika Serwisu, uprawnionego do korzystania z jego wszystkich funkcji i wbudowanych usług,
 • dokonywanie przez Użytkownika zakupu produktów i usług dostępnych w Serwisie,
 • dokonywanie transakcji finansowych pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem serwisu,
 • kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji Użytkownika dotyczących usług świadczonych,
 • obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Operatora serwisu,
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta,
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem Serwisu,
 • windykacji należności,
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności.

Zasady udostępniania danych osobowych

 • Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że udziela Operatorowi serwisu oraz podmiotom którym Operator serwisu powierzył przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach mających zastosowanie), zgody na przetwarzanie, zbieranie i wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkownika, przy czym zgoda ta jest udzielona osobiście i dobrowolnie, z własnej woli oraz we własnym interesie i w sposób świadomy.
 • Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkownika przez Operatora serwisu wszelkimi metodami i do wszystkich celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i przewidzianych prawem właściwym, w tym między innymi w niniejszym rozdziale Polityki Prywatności, oraz na ujawnianie Danych Osobowych Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 • Operator serwisu, jeśli jest to stosowne lub pożądane, może powierzyć osobom trzecim, takim jak podwykonawcy wyznaczeni przez Operatora serwisu do przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w imieniu Operatora serwisu. Użytkownik niniejszym udziela Operatorowi serwisu wyraźnej zgody na udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika takim podwykonawcom wyznaczonym przez Operatora serwisu do przetwarzania Danych Osobowych oraz na ujawnianie Danych Osobowych Użytkownika takiemu podwykonawcom w przypadkach, gdzie i kiedy jest to wymagane lub pożądane.
 • Podwykonawcami Operatora serwisu mogą być:
  • firmy hostingowe,
  • biuro rachunkowe,
  • organizatorzy szkoleń dostępnych w ofercie Serwisu,
  • banki i krajowe instytucje płatnicze,
  • firmy oferujące analizę zaanonimizowanych danych statystycznych,
 • W niektórych przypadkach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawcę/ów wyznaczonych przez Operatora serwisu do przetwarzania danych osobowych w jurysdykcji innej niż jurysdykcja, w której Użytkownik ma miejsce zamieszkania, w której to jurysdykcji przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą nie być tak wyczerpujące, jak w kraju zamieszkania Użytkownika i/lub którego obywatelem jest Użytkownik. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na transgraniczne przesyłanie Danych Osobowych Użytkownika do takich osób trzecich znajdujących się poza krajem jego zamieszkania oraz na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez wspomniane osoby trzecie.
 • W niektórych przypadkach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora serwisu w celu realizacji płatności Użytkownika dokonywanych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Operatora serwisu jakichkolwiek danych osobowych, które mogą być uzyskane od Użytkownika w trakcie takich transakcji, oraz na udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych i banki, w celu umożliwienia im realizacji zleceń płatności dokonywanych przez Użytkownika.

Okres przechowywania danych

 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to wymagane przepisami prawa,
 • Operator serwisu przechowuje Twoje dane osobowe przez cały czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia,.
 • Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie przepisów dotyczących pozaszkolnych form kształcenia i/lub szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od momentu zakończenia kursu lub szkolenia.

Dane osobowe małoletnich

Serwis, za wyjątkiem ogólnodostępnych informacji dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej, przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Operator serwisu  i podmioty którym Operator serwisu powierzył przetwarzanie danych osobowych nie zbierają, nie wykorzystują, nie przechowują i nie ujawniają świadomie Danych Osobowych małoletnich poniżej trzynastego roku życia i małoletnich w wieku od 13 do 18 lat.

Bezpieczeństwo danych

Operator serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Działanie przewidziane prawem i okoliczności nadzwyczajne Niezależnie od faktu, że Operator serwisu jak również podwykonawcy, którym Operator serwisu powierzył przetwarzanie danych osobowych, traktują Dane Osobowe Użytkownika jako ściśle poufne i nie ujawniają, ani nie będą ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika lub niezgodnie ze zgodami wyrażonymi przez Użytkownika na podstawie niniejszej Polityki Prywatności, Operator serwisu i wyżej wymienione strony zastrzegają sobie prawo do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika osobom trzecim według ich uznania, bez uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika i bez powiadomienia Użytkownika w następujących wyjątkowych przypadkach:

 • jeśli zostanie stwierdzone, lub Operator serwisu ma uzasadnione podstawy przypuszczać, że Użytkownik narusza Warunki Korzystania z Serwisu, Politykę Prywatności lub inne prawnie wiążące umowy odnoszące się do korzystania z Serwisu przez Użytkownika,
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane w celu spełnienia zobowiązań Operatora przewidzianych właściwym prawem,
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane na mocy administracyjnych lub wynikających z prawa wniosków o udzielenie informacji, w tym między innymi na podstawie wniosków jakichkolwiek organów władzy publicznej, w tym między innymi krajowych i międzynarodowych organów policji i sądów prowadzących jakiekolwiek dochodzenie,
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane w celu identyfikacji, kontaktu lub użycia środków prawnych przeciwko innemu użytkownikowi Serwisu, który naruszył Warunki Korzystania z Serwisu, Politykę Prywatności lub inne prawnie wiążące umowy dotyczące korzystania z Serwisu,
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane w celu zareagowania w sytuacji wyjątkowej lub
 • jeśli takie ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika jest wymagane z innych przyczyn w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich, innych użytkowników Serwisu lub ogółu społeczeństwa w każdej jurysdykcji.

Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuję fakt, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, naraża się m.in. na ryzyko:

 • ingerencji w dane Użytkownika osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować dane Użytkownika,
 • ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między systemem Użytkownika a systemami Operatora serwisu,
 • otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
 • zainfekowania systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem (malware),
 • wyłudzenia danych Użytkownika (phishing),
 • podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

W celu zminimalizowania powyższego ryzyka, Użytkownik zobowiązuje się do:

 • nie podawaj nikomu swojego hasła i loginu,
 • nie zapamiętywania loginu i hasła w ustawieniach przeglądarki internetowej,
 • stosowania silnych haseł zawierających małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne,
 • używania zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,
 • stosowania szczególnych środków ostrożności w przypadku korzystania z ogólnodostępnych punktów dostępowych do Internetu,
 • sprawdzania certyfikatów SSL przed zalogowaniem do serwisu.

Cookies (Ciasteczka)

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies,
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu,
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz      optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają           rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,             dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. d) tworzenie statystyk dotyczących czasu spędzonego w serwisie, jeśli takie statystyki są niezbędne do zrealizowane usługi.
 • Należy pamiętać, że aby móc korzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, można żądać od Użytkownika włączenia dostępu plikom cookie w ustawieniach przeglądarki. Różne przeglądarki internetowe używają odmiennych ustawień w odniesieniu do plików cookie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udzielenie dostępu plikom cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Profilowanie danych:

 1. Profilowanie to szczególny rodzaj przetwarzania danych osobowych, który:
  • odbywa się w sposób automatyczny,
  • ma na celu ocenę osoby fizycznej lub przewidywanie jej zachowania.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przez nas wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będziemy dokonywać ich profilowania.

Prawa Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych

 • W związku z przetwarzaniem przez Operator serwisu danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.
 • Powyższe uprawnienia Użytkownik może zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@jakubfrankiewicz.eu,
 • Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie, który nie przekroczy 10 dni roboczych licząc od momentu otrzymania przez Operatora serwisu zgłoszenia,
 • W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca Użytkownik zostanie poinformowany o działaniach, które Operator serwisu podjął w celu zrealizowania zgłoszenia,
 • Operator serwisu zastrzega w celu upewnienia się, że właściwie zrealizuje otrzymane zgłoszenie, zastrzega sobie prawo zweryfikowania tożsamości Użytkownika

Postanowienia końcowe

Operator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie serwisu w zakładce „polityka prywatności”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane kontaktowe:W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika, lub jeśli Użytkownik chciałby, aby Operator serwisu zaktualizował lub usunął Dane Osobowe Użytkownika, prosimy o kontakt z Operatorem serwisu:

 • Adres Operatora: [ Sportowa 2/106, 35-111 Rzeszów,]
 • Pytania dotyczące Polityki Prywatności i przetwarzania danych: [biuro@jakubfrankiewicz.eu]
 • Żądania aktualizacji lub usunięcia Danych Osobowych Użytkownika: [biuro@jakubfrankiewicz.eu]
Last modified: Thursday, 24 May 2018, 11:17 PM